Verantwoording

Stichting Avonturis wil graag transparant opereren. Daarom zijn op deze pagina alle vereiste gegevens gepubliceerd waarmee iedereen kan zien wat wij doen, en hoe we dat doen.

 • Onze statutaire naam is Stichting Avonturis
 • Ons RSIN/fiscaal nummer is 857836213
 • Ons bankrekeningnummer is NL79RABO0322823072. Wij zijn heel blij met uw donatie!
 • Onze contactgegevens zijn:
  Badhuisstraat 17-C
  6827 AD  Arnhem
  E-mail: info@avonturis.nl
  Telefoon: 026-4433716
 • De stichting heeft ten doel: Het verzorgen van vrijetijdsprogramma’s voor cliënten op locatie (zorginstelling) en/of woonadres en daarbij te fungeren als schakel tussen de zorginstelling en het zinvol besteden van vrije tijd alsmede ervoor wil zorgen dragen dat mensen met een meervoudige beperking of complexe zorgvraag zoveel mogelijk in aanraking komen met en onderdeel worden van ‘de maatschappij’ en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het ontwikkelen van thema’s met daarbij behorende decors, attributen en spelvormen;
  • het verzorgen van vakantie- en vrijetijdsprogramma’s op woonlocatie en/of vakantieadres voor cliënten;
  • het aangaan van duurzame samenwerkingen met zorginstellingen en andere organisaties;
  • het verwerven van landelijke bekendheid;
  • het realiseren van re-integratie-, participatie- en stageplaatsen met aansturing van beroepskrachten;
  • het actueel houden van kennis en ontwikkeling op het vlak van ernstig (meervoudige) beperkingen;
  • het organiseren van activiteiten in de ruimste zin van het woord, om het doel te kunnen realiseren.
 • In hoofdlijnen staat het volgende in ons beleidsplan 2018-2022:
  • 2018 staat in het teken van organisatieopbouw, waarbij het accent ligt op het mogelijk maken van effectieve fondsenwerving;
  • Daarnaast wordt er een aantal pilotprojecten gerealiseerd;
  • In de jaren erna worden er maximaal 20 vakantie- en vrijetijdsprogramma’s op jaarbasis georganiseerd, worden er thema’s van decors, attributen en spelvormen ontwikkeld, en wordt de naamsbekendheid en het netwerk van regionale en nationale partners uitgebouwd;
  • Er wordt gestreefd naar een klein kernteam van medewerkers, met daaromheen een flexibele schil van vrijwilligers en ingehuurde professionals;
  • Daarnaast worden er re-integratie-, participatie- en stageplaatsen gerealiseerd binnen de organisatie.
   Download beleidsplan 2018-2022
 • Download de statuten / akte van oprichting
 • Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
  • Voorzitter: dhr. Michael de Ridder
  • Penningmeester: dhr. Jurgen Leisink
  • Secretaris: dhr. Frans Schneider
  • Bestuurslid: mevr. Femke van den Heuvel
  • Bestuurslid: dhr. Paul van Velp
 • Hoofd- en nevenfuncties bestuur
  In het kader van transparantie worden hieronder de functies genoemd die de
  bestuursleden uitoefenen naast hun werk voor Avonturis.
  • Michael de Ridder
   • De Ridder interactiviteiten, vakantiezorgbureau voor mensen met meervoudige beperkingen
   Eigenaar | zorgverlener
   • Arnhems Broodfonds, een arbeidsongeschiktheidsvoorziening, ontwikkeld door en voor zelfstandig ondernemers.
   Algemeen bestuurslid / coördinator zieken
   • Vonqel, een ouderinitiatief voor kinderen met een (ernstige) meervoudige beperking
   vrijwilliger kernteam organisatie
  • Jurgen Leisink
   • Flynth adviseurs en accountants B.V.
   vestigingsmanager Elst en accountant
   • Ondernemers Contact Over-betuwe (O.C.O.)
   penningmeester
   • Stichting Industrieterrein Beveiliging De Aam (S.I.B.A.)
   penningmeester
   • Basisschool De Lataere te Kilder,
   bestuurslid
  • Frans Schneider
   • Nadima bv, Holding activiteiten
   Directeur-Grootaandeelhouder
   • Bio Algeen Benelux bv, In- en verkoop van land- en tuinbouw producten
   Directeur-Grootaandeelhouder / inkoop verkoop manager
   • Schneider ICT projectmanagement, Advies bureau
   Directeur-Grootaandeelhouder / adviseur
   • Openluchtmuseum
   Vrijwilliger presenteren Scheepstimmerman
   • Stichting kruispunt, een plek waar mensen zonder vaste verblijfplaats terecht kunnen
   Vrijwilliger keukendienst
   • Voedselbank Arnhem, verstrekken gratis voedsel aan mensen die het nodig hebben
   Vrijwilliger projectmanager / HRM
  • Femke van den Heuvel
   Mr. F. van den Heuvel, advocaat tevens handelend onder de naam Si! Advocatuur.
   Eigenaar en advocaat (in onder andere het) Personen- en familierecht;
   • Stichting de Instap
   vrijwilliger
  • Paul van Velp
   • Gepensioneerd
   • Stichting Attent Zorg en Behandeling
   Periode: juli 2007 t/m mei 2018
   Directeur | manager
   • Stichting Siza
   Periode: 1979 t/m 2007
   Directeur | manager  o.a.
 • Het bestuur is volledig onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
  Er zijn geen werknemers in dienst van de stichting.
 • Recente activiteiten van de stichting
  • Zomer 2017: oprichting van de stichting, schrijven aan het beleidsplan,vastleggen van sociale mediakanalen, realisatie van een voorlopige website;
  • Herfst 2017: uitwerken van begrotingen, realiseren van een pilotproject, aanvraag van een ANBI-status;
  • Winter 2017: starten met projectplannen schrijven en fondsenwerving, toekenning van een ANBI-status, aanvraag van CBF-keurmerk;
  • Voorjaar 2018: toekenning van CBF-keurmerk;
  • Zomer 2018: toekenning van enkele fondsen, inrichten organisatie
  • Herfst/winter 2018: ontwikkeling van thema Onderwater
  • Voorjaar 2019: pilotproject is een succes
  • Zomer 2019: evaluatie en doorontwikkeling pilotproject
    
 • Financiële verantwoording over 2017:
  Stichting AVONTURIS is opgericht op 2 augustus 2017 en nog in de opstartfase. Ze had in dat jaar nog geen eigen middelen. Het is gelukt alle kosten in 2017 te dekken door inzet van vrijwilligers en sponsoring. De cijfers van 2017 worden daarom samengevoegd met het boekjaar 2018 als verlengd boekjaar.

 

Erkend Goed Doel

Stichting Avonturis is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit.

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich
onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen.
Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Iedereen kan ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.